klachtenregeling

Voor klachten over uw psycholoog kunt u terecht bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling.

Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers gaat over het beroepsmatig handelen van de psycholoog.

Ontevreden over uw psycholoog?

Het is raadzaam eerst met de psycholoog het gesprek aan te gaan en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog.

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan kunt u een klacht tegen de psycholoog indienen bij het College van Toezicht.

Welke klachten komen niet in aanmerking?

Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer.

Claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog.

Verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport.

Klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van de Colleges te lang geleden
hebben plaatsgevonden.

Gelijkluidende klachten die door dezelfde klagers tevens zijn ingediend bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg kunnen niet in behandeling worden genomen. Dit ter beoordeling van het College van Toezicht.

Bijstand

Beide partijen mogen zich laten bijstaan en/of laten vertegenwoordigen door een raadsman of gevolmachtigde. De raadsman of gevolmachtigde mag niet als belanghebbende bij de klacht zijn betrokken. Bijstand door een advocaat is niet verplicht.

Indienen klacht

Schriftelijk (per post of per e-mail), in het Nederlands, naar College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht, of via collegevantoezicht@psynip.nl.

In een klacht moet staan:

naam, adres en woonplaats van de klager;

naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde;

korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.

Correspondentie en schriftelijke stukkenwisseling

Correspondentie in een klachtzaak wordt in het belang van beide partijen (klager, verweerder) vertrouwelijk behandeld. Alle stukken dienen schriftelijk (per post of per e-mail) te worden ingediend.

Na ontvangst van de klacht beoordeelt het College van Toezicht of deze in behandeling kan worden genomen. Als dat het geval is, dan krijgt verweerder (psycholoog) de gelegenheid op de klacht te reageren. De tussenliggende termijn is meestal een maand. De schriftelijke stukkenwisseling is hiermee in beginsel voltooid.
Van alle door een partij ingediende stukken die van belang zijn, wordt een afschrift aan de andere partij gezonden.

Behandeling ter zitting

Na de schriftelijke stukkenwisseling vindt in de regel een mondelinge behandeling van de klacht op zitting plaats. Mocht het College van Toezicht aanleiding zien de klacht schriftelijk te behandelen, dan krijgt u daarvan bericht. De mondelinge behandelingen duren ongeveer een uur en zijn in principe niet openbaar. Van beide partijen wordt verwacht dat ze ter zitting aanwezig zijn. Het College van Toezicht bestaat in de regel uit een voorzitter en een secretaris, beiden jurist, en uit tenminste 2, maar meestal 3 leden-psycholoog.

De ervaring leert dat na lezing van de stukken er bij de leden van het College van Toezicht vaak nog behoefte bestaat aan het stellen van vragen aan de partijen, bijvoorbeeld om opmerkingen die in de stukken zijn gemaakt of situaties die zijn beschreven te laten verduidelijken. Een mondelinge behandeling leent zich beter voor die vragen en antwoorden dan nóg een schriftelijke ronde. Vaak hebben de partijen ook behoefte om nog iets onder de aandacht van het College te brengen. Ook daarvoor leent zich de mondelinge behandeling.

Het College van Toezicht tracht tijdens de mondelinge behandeling na te gaan of een of meer bepalingen van de Beroepscode zijn overtreden en zo ja, welke, alles met hoor en wederhoor. Dit betekent dat de ene partij mag reageren op wat de andere partij zegt. De beslissing of een overtreding heeft plaatsgehad neemt het College van Toezicht pas na afloop van de zitting, als de partijen zijn vertrokken.

Uitspraak

Na de behandeling doet het College van Toezicht uitspraak. De op schrift gestelde uitspraak wordt ongeveer 8 weken na de zitting naar partijen gestuurd. Afhankelijk van het aantal ingediende klachten dat het College heeft te behandelen duurt de afhandeling van een klacht (van indiening tot uitspraak) rond de zes à negen maanden.

Een klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Wanneer de klacht gegrond is kan het College een maatregel opleggen. Het behoort niet tot de mogelijkheden van het College een psycholoog te ontslaan uit zijn dienstbetrekking, de klager een schadevergoeding toe te kennen ten laste van de psycholoog, of een psychologisch heronderzoek te gelasten.

Beroep

Binnen twee maanden na de verzenddatum van de uitspraak van het College van Toezicht kunnen partijen tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep van het NIP. Van deze termijn kan niet worden afgeweken.

Vragen?

Met procedurele vragen over de ingediende klacht, kunt u terecht bij de secretaris die de klacht behandelt.

Hebt u inhoudelijke vragen over de klacht? Cliënten van een NIP-psycholoog kunnen de stafmedewerker Beroepsethiek van het NIP eenmalig raadplegen met betrekking tot de Beroepscode. De stafmedewerker Beroepsethiek is telefonisch bereikbaar tijdens het spreekuur Beroepsethiek.

Klachtenjaarverslag 2019 en voorgaande jaren

In 2019 en voorgaande jaren zijn er geen klachten ontvangen. Er is daarom geen klachtenjaarverslag opgesteld.

Close Menu